ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τα εμπορεύματα τα οποία παραλαμβάνονται με μεταφορικά μέσα του αγοραστή ταξιδεύουν για λογαριασμό του με ευθύνη και με κίνδυνο του.
Τα έξοδα παραδόσεως και παραλαβής των πωληθέντων πραγμάτων φέρει πάντοτε ο αγοραστής.
Στη περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων με μεταφορικά μέσα της πωλήτριας εταιρείας, αυτά παραδίδονται αποκλειστικά επί πεζοδρομίου και μόνον.