ΟΡΟΙ  ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ

Κάθε καταβολή αναγνωρίζεται και αποδεικνύεται μόνο με επίσημες αποδείξεις της πωλήτριας εταιρείας.
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου είναι οι συμφωνηθείσες.
Η παράδοση συναλλαγματικών ,τραπεζικών επιταγών ή άλλων αξιόγραφων από τον αγοραστή συνιστά δόση χάριν καταβολής και όχι αντί καταβολής. Σε
περίπτωση αμφιβολίας ο παρών όρος υπερισχύει από κάθε άλλη σχετική μνεία όσον αφορά την παρούσα πώληση.
Το Τιμολόγιο εκδίδεται με άτοκη πίστωση 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, μέσα στην οποία η αξία του θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς:
α) με καταβολή μετρητών ή  β) με παράδοση  επιταγής χάριν καταβολής, πληρωτέας μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η τελευταία ημέρα της παραπάνω προθεσμίας, συμφωνείται ως δήλη ημέρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή, με την  πάροδο της οποίας ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση.
Σε περίπτωση που συμφωνηθεί περαιτέρω πίστωση μεταξύ των μερών  αυτή είναι πάντοτε έντοκη μέχρι την πλήρη εξόφληση της αξίας του τιμολογίου, αφαιρουμένων των πρώτων 30 ημερών.
Εξαιρετικά , σε περίπτωση που χάριν καταβολής παραδοθούν στην πωλήτρια εταιρεία συναλλαγματικές, ο αγοραστής επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και λοιπά έξοδα από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου.
Σε περίπτωση πιστώσεως του τιμήματος η υπερημερία στην καταβολή μιας δόσεως θα έχει, με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου και συμβατικού δικαιώματος της πωλήτριας εταιρείας , τις ακόλουθες  συνέπειες σωρευτικά  ή διαζευκτικά κατά την ελεύθερη κρίση της.
α)Καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οι τυχόν υπόλοιπες δόσεις,  ακόμη και αν ενσωματώνονται σε αξιόγραφα.
β) Η πωλήτρια εταιρεία δικαιούται να υπαναχωρήσει μονομερώς και αζημίως από την εκτέλεση του τυχόν υπολοίπου της παραγγελίας.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα συμφωνείται και για την επίλυση διαφορών από οποιοδήποτε αξιόγραφο που τυχόν υπογράφει ο αγοραστής σχετικά με την παρούσα πώληση.