ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων επιστροφές επιτρέπονται αποκλειστικά

Ο αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει κατά την παραλαβή τα παραδιδόμενα εμπορεύματα για την διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων τους. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο προθεσμίας 10 ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων ,
αποσβένεται κάθε αξίωση του αγοραστή από τυχόν  ελαττώματα και καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.